Wirtualny spacer po urzędzie

Rada Powiatu uchwaliła budżet na 2019 rok

Podczas sesji , która odbyła się w piątek, 28 grudnia 2018 r., radni powiatowi podjęli uchwałę o przyjęciu Budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2019. Projekt uchwały budżetowej został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu 15 listopada 2018 r., a następnie omówiony szczegółowo na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa na początku grudnia.

Projekt budżetu omówił szczegółowo starosta Stanisław Szczotka. Jak tłumaczył – dokument przedstawiony na sesji różnił się w kilku elementach od projektu pierwotnego, dlatego wymagał szerszego wyjaśnienia z kilku powodów - Pierwszy, zdecydowanie najważniejszy to bardzo niski stopień realizacji rozbudowy szpitala. Wydatki roku 2018 wyniosą zaledwie 2,2 miliona złotych (projekt zakładał nieco ponad 19 milionów). Powodem jest późniejsze wejście wykonawcy na plac budowy, a także opóźnienie w zafakturowaniu już wykonanych robót. Dlatego wynik finansowy budżetu w roku 2018 będzie znacząco lepszy niż zakładał plan. Ale, co oczywiste, wydatki nieponiesione w roku 2018 należy przenieść do budżetu roku 2019 (zwiększenie wydatków na rozbudowę szpitala o blisko 17 milionów złotych). Spowoduje to zwiększenie deficytu z poziomu projektowanych 4 milionów do ponad 20 milionów złotych – zaznaczył włodarz powiatu. Inne powody różnic między projektem a uchwalanym budżetem to m.in. zmiany w dochodach i wydatkach realizowanych programów z udziałem środków unijnych. Kilka zadań zostało zakończonych, ale nie wpłynęły jeszcze za nie dofinansowania. Przeniesiono je więc do budżetu na 2019 rok.

Dochody budżetu 2019 roku zaplanowano na poziomie 95.992.088,22 zł, z czego dochody bieżące wyniosą 91.973.069,11 zł. Wydatki ogółem wyniosą 116.166.929,45 zł, w tym wydatki bieżące 87.284.922,13 złote, a majątkowe 28.882.007,32 zł (z czego poza szpitalem, zdecydowana większość to inwestycje drogowe).  Deficyt zaplanowano na poziomie 20.174.841,23 zł. Zostanie on pokryty z drugiej transzy pożyczki  „Jessica 2” – 4 miliony złotych oraz wyemitowane zostaną obligacje w kwocie 3 milionów złotych. Resztę konieczną do pokrycia deficytu (czyli nieco ponad 13 milionów złotych) stanowią wolne środki na rachunku bankowym.

Wśród planowanych w roku 2019 inwestycji drogowych starosta wymienił przebudowę ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie, ulicy Floriańskiej w Koźminie, budowę ścieżek pieszo-rowerowych w Konarzewie i na drodze Dzielice - Rozdrażew. Nakłady na inwestycje i remonty drogowe wyniosą łącznie 9 milionów złotych. Dofinansowanie gmin do tych inwestycji i remontów wyniesie blisko 3,5 miliona złotych i w trakcie roku powinno się jeszcze zwiększyć.

Starosta podkreślił, że niepewność budzi  ostateczna wielkość subwencji oświatowej w roku 2019, gdyż wyliczenia ministerialne zawierają szacunki zwiększonej ilości uczniów od 1 września 2019 roku, jak i skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Jak ostatecznie te wyliczenia będą się miały do ostatecznej kwoty subwencji - nie wiadomo.  - Rok 2019 jest kolejnym rokiem, w którym zakładamy, iż dochody związane z oświatą będą niższe aniżeli wydatki oświatowe. Dlatego też w szkołach nie planujemy większych nakładów inwestycyjnych czy remontowych. Jednakże pragnę zapewnić i uspokoić, iż nie ma żadnego zagrożenia w funkcjonowaniu placówek, a wszystkie niezbędne bieżące potrzeby będą realizowane – powiedział S. Szczotka

W strukturze wydatków budżetu 36% to wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. To ponad 42 miliony złotych. Na pomoc społeczną (DPS-y, PCPR, ) i inne zadania w zakresie polityki społecznej oraz na pomoc rodzinie (funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, ŚDS, rodziny zastępcze, program 500+)  wydatkowane będzie 18 milionów złotych (15,5% budżetu). Drogownictwo absorbuje blisko 11% środków budżetowych. Wydatki na administrację pochłaniają także około 8% budżetu. 3,6% to środki przeznaczone na bezpieczeństwo publiczne, w tym głównie na funkcjonowanie straży pożarnej.

- Oprócz podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w budżecie 2019 nie ma środków na podwyżki  dla pozostałych pracowników – administracji i obsługi szkół, pracowników opieki społecznej, PUP, PZD czy Starostwa Powiatowego. Zobowiązuję się w tym miejscu, w imieniu swoim i Zarządu Powiatu, do uczynienia wszystkiego aby w trakcie roku wygospodarować  pewne kwoty w budżecie, które mogłyby być przeznaczone na podwyżki niewysokich wynagrodzeń – zauważył starosta i podsumował - przedkładając Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2019 rok wraz z autopoprawkami jestem przekonany, iż jest to dobry budżet. Budżet z wieloma ambitnymi zadaniami. Podobnie jak w latach poprzednich będzie on z pewnością w trakcie roku wielokrotnie zmieniany. Mam nadzieję, że zawsze na lepsze. Jest to budżet trudny, ale odpowiedzialny i co chciałbym mocno podkreślić, bardzo realny.

Następnie przyszedł czas na dyskusję, a w ramach procedowania uchwały budżetowej przedstawiono opinie komisji, które wygłosili przewodniczący – Hieronim Marszałek (Komisja Spraw Społecznych) i Maciej Leśniak (Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa).

Uchwałę budżetową radni Rady Powiatu podjęli 14 głosami „za” przy 4 „wstrzymujących się”. Jednogłośnie natomiast przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2022.

Oprac. tekstu: M. Wiśniewska, zdjęcia: Gazeta Krotoszyńska